بررسی تحلیل و روش تدریس (ریاضی2) پایه یازدهم و بازآموزی مبانی علمی آن

آمار تولید

13231

فراگیر

156275

دقیقه آموزش

36173

دانلود ویدئو

9174

پرسش و پاسخ

بررسی تحلیل و روش تدریس (هندسه2) پایه یازدهم و بازآموزی مبانی علمی آن

آمار تولید

15406

فراگیر

217749

دقیقه آموزش

45672

دانلود ویدئو

16119

پرسش و پاسخ

بررسی تحلیل و روش تدریس (حسابان) پایه یازدهم وبازآموزی مبانی علمی آن

آمار تولید

13231

فراگیر

130193

دقیقه آموزش

32883

دانلود ویدئو

10275

پرسش و پاسخ

بررسی تحلیل و روش تدریس (آمارواحتمال) پایه یازدهم وبازآموزی مبانی علمی آن

آمار تولید

13290

فراگیر

147854

دقیقه آموزش

35094

دانلود ویدئو

11867

پرسش و پاسخ

بررسی تحلیل و روش تدریس (ریاضی و آمار2) پایه یازدهم وبازآموزی مبانی علمی آن

آمار تولید

13677

فراگیر

127476

دقیقه آموزش

28175

دانلود ویدئو

12208

پرسش و پاسخ

بررسی، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتی (رياضی 2) پايه يازدهم و باز آموزي مباني علمي آن

آمار تولید

3241

فراگیر

32581

دقیقه آموزش

3967

دانلود ویدئو

2272

پرسش و پاسخ

 

کل آمار در یک نگاه